(Sóng trẻ) - Quyền bình đẳng và câu chuyện bình đẳng đã được nhắc nhiều trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Tuy nhiên, truyền thông thường đề cập bình đẳng ở góc độ các quyền lợi về vật chất cũng như tinh thần của người phụ nữ chứ hiếm khi đề cập đến câu chuyện: Cơ thể người phụ nữ đã thực sự thuộc về họ hay chưa? Hãy cùng tìm hiểu trong tọa đàm: "Bình đẳng giới xét từ quyền tự chủ tình dục của phái nữ".

Bình đẳng giới xét từ quyền tự chủ tình dục của phụ nữ

(Sóng trẻ) - Quyền bình đẳng và câu chuyện bình đẳng đã được nhắc nhiều trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Tuy nhiên, truyền thông thường đề cập bình đẳng ở góc độ các quyền lợi về vật chất cũng như tinh thần của người phụ nữ chứ hiếm khi đề cập

Ngọc Trang Theo Sóng trẻ

Video 1 năm trước