(Sóng trẻ) - Bóng đá đã chứng minh vị thế của môn thể thao vua khi nhà nhà chơi bóng, người người chơi bóng,.. tất cả đều hào hứng hướng đến và ủng hộ việc chơi bóng.


Bóng đá trong đời sống của nhân loại

(Sóng trẻ) - Bóng đá đã chứng minh vị thế của môn thể thao vua khi nhà nhà chơi bóng, người người chơi bóng,.. tất cả đều hào hứng hướng đến và ủng hộ việc chơi bóng

Video 1 năm trước