(Sóng trẻ) - Chuyển đổi số thực sự trở thành một xu hướng, một yêu cầu bắt buộc đối với các quốc gia, các ngành nghề, các doanh nghiệp nhằm tiến tới sống chung an toàn, thích ứng linh hoạt, hiệu quả với COVID-19.

Video: Nguyễn Thúy

Chuyển đổi số giúp phục hồi sau đại dịch COVID-19

(Sóng trẻ) - Chuyển đổi số thực sự trở thành một xu hướng, một yêu cầu bắt buộc đối với các quốc gia, các ngành nghề, các doanh nghiệp nhằm tiến tới sống chung an toàn, thích ứng linh hoạt, hiệu quả với COVID-19.

Nguyễn Thúy Theo Sóng trẻ

Video 1 năm trước