Với sự thảo luận nghiêm túc, sôi nổi đến từ các đại biểu tham gia, Hội thảo không chỉ góp phần giải quyết các vấn đề trong công tác tuyên truyền, mà còn đưa ra định hướng, kế hoạch truyền thông chính trị trong thời gian tới. Đồng thời, thông qua hội thảo các bạn sinh viên sẽ có góc nhìn đúng đắn và rút ra những bài học cho bản thân về việc sử dụng mạng xã hội tích cực, văn minh.

HỘI THẢO KHOA HỌC: “SỬ DỤNG MẠNG XÃ HỘI TRONG TUYÊN TRUYỀN CHÍNH TRỊ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY”

Sáng ngày 26/8, Học viện Báo chí và Tuyên truyền phối hợp với Tạp chí Cộng sản đã tổ chức Hội thảo khoa học: “Sử dụng mạng xã hội trong tuyên truyền chính trị ở Việt Nam hiện nay”. Sự kiện nhằm đánh giá, đóng góp ý kiến về công tác tuyên truyền chính trị

Anh Phương - Đức Chiến Theo Sóng trẻ

Video 1 năm trước