(Sóng Trẻ) - Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vừa được diễn ra từ ngày 25 tháng 01 đến ngày 02 tháng 02 với những kết quả được đánh giá là hết sức thành công, tốt đẹp. Đây là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của đất nước, có tầm ảnh hưởng sâu rộng tới toàn xã hội, định hướng tương lai của cả dân tộc. Trong bài diễn văn bế mạc Đại hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: “Ngay sau Đại hội, tất cả các cấp uỷ, tổ chức đảng cần tập trung làm tốt việc phổ biến, tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân về kết quả Đại hội; nghiên cứu, quán triệt sâu sắc Nghị quyết và các văn kiện Đại hội; khẩn trương xây dựng, triển khai chương trình, kế hoạch hành động để sớm đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống”.

DIỄN ĐÀN SÓNG TRẺ - ĐƯA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XIII VÀO ĐỜI SỐNG THANH NIÊN

(Sóng Trẻ) - Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vừa được diễn ra từ ngày 25 tháng 01 đến ngày 02 tháng 02 với những kết quả được đánh giá là hết sức thành công, tốt đẹp.

Đào Duy Huy Theo Sóng trẻ

Video 1 năm trước