(Sóng trẻ) - Chủ tịch Hồ Chí Minh là đại biểu và cử tri của 3 ba nhiệm kỳ Quốc hội: khóa I, II, III. Người đóng vai trò quan trọng trong việc đặt nền móng cho ngày bầu cử ở nước ta.

Chủ tịch Hồ Chí Minh - người đặt nền móng vĩ đại cho ngày bầu cử

(Sóng trẻ) - Chủ tịch Hồ Chí Minh là đại biểu và cử tri của 3 ba nhiệm kỳ Quốc hội: khóa I, II, III. Người đóng vai trò quan trọng trong việc đặt nền móng cho ngày bầu cử ở nước ta.

Trần Hồng Theo Sóng trẻ

Video 1 năm trước