Khoa Phát thanh – Truyền hình chuẩn bị công tác Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022

(Sóng Trẻ) - Trong giai đoạn 2017 - 2019, trước đòi hỏi đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo nói chung, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, cũng như Đảng bộ nhà trường đã có nhiều quyết sách đổi mới căn bản, mang tính đột phá, nâng cao chất lượng giảng dạy. Chi bộ khoa Phát thanh - Truyền hình(PTTH) với số lượng Đảng viên lớn nhất trường đã đạt được nhiều thành tựu đáng ghi nhận, tiếp tục cố gắng cùng với Đảng bộ Học viện, phấn đấu góp phần nâng tầm phát triển đơn vị.

Tổng kết nhiệm kỳ 2017 – 2019 và đặt ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ hoạt động nhiệm kỳ 2020 – 2022, khoa Phát thanh -  Truyền hình đã ban hành dự thảo báo cáo chính trị của Chi bộ. Đây là dịp để các cấp ủy Đảng cũng như ban lãnh đạo Khoa nhìn nhận toàn diện các mặt hoạt động, tổ chức & chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ Khoa sắp tới, diễn ra vào ngày 11/05.

169157268_anh_1.jpg

 Khoa Phát thanh – Truyền hình gặp gỡ các thế hệ giảng viên

Kết quả đạt được 

Về lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng, Chi bộ luôn vững vàng, bám sát tình hình, làm tốt công các chính trị tư tưởng  tổ chức và động viên cán bộ, đảng viên thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các chương trình công tác hàng năm do nhà trường giao. Luôn chú trọng công tác bồi dưỡng, nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, kiến thức và năng lực công tác cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ chủ chốt trong đơn vị. 

Theo đó, Chi ủy luôn phối hợp chặt chẽ với Ban chủ nhiệm khoa đề cao, chú trọng làm tốt công tác tư tưởng ngay trong đơn vị. Các đảng viên trong chi bộ của khoa có phẩm chất chính trị vững vàng, hầu như không bị tác động xấu bởi các yếu tố nại cảnh, những tác động tiêu cực trong xã hội; luôn phấn đấu tu dưỡng về tư tưởng chính trị và hành động cụ thể, không làm trái với quan điểm, chỉ thị, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Nhiệm kỳ 2017 - 2019, Chi bộ khoa Phát thanh - Truyền hình đã hoàn thành tốt chương trình công tác hàng năm cũng như những nhiệm vụ đột xuất được giao, những công việc mới nảy sinh. Đảng viên - giảng viên trong Khoa tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng hiện đại, nhằm nâng cao chất lượng bài giảng, tạo hứng thú cho người học. Bên cạnh việc đảm bảo giờ giảng với chất lượng tốt, chi bộ nhận thức ngày càng rõ hơn vai trò, nhiệm vụ của nghiên cứu khoa học đi đôi với giảng dạy và từ đó đã có những chỉ đạo sát sao.

Chi bộ khoa đã lãnh đạo các đoàn thể quần chúng, xây dựng quy chế lề lối làm việc trong quan hệ giữa chính quyền đoàn thể ở đơn vị, trước hết là tổ chức công đoàn khoa. Lãnh đạo tổ chức công đoàn bộ phận, liên chi đoàn thực hiện nhiệm vụ theo đúng luật và điều lệ của các tổ chức này; đồng thời lãnh đạo các đơn vị trực thuộc chi bộ thực hiện đầy đủ các phong trào chung của Học viện và Đảng bộ Học viện....

f66ef5401_i_3479.jpg

Tập thể giảng viên khoa PTTH

Theo báo cáo của Chị bộ, liên quan đến công tác xây dựng Đảng, Chi bộ luôn kịp thời đề ra chủ trương, nhiệm vụ, biện pháp xây dựng Đảng bộ, Chi bộ trong sạch, vững mạnh thông qua các Nghị quyết của Chi bộ trong nhiệm kỳ; qua việc đề nghị lập các tổ đảng trong chi bộ, phân công cán bộ trong chi ủy quản lý. Chi ủy đã sát sao, chỉ đạo trong phát hiện, bồi dưỡng nhiều quần chúng ưu tú để đưa vào hàng ngũ của Đảng. 

Nhiệm kỳ 2017 – 2019, đã có gần 100 quần chúng ưu tú được đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng; hơn 50 quần chúng được kết nạp đảng; 15 đảng viên dự bị được chuyển đảng chính thức.  Xây dựng đội ngũ cán bộ ở chi bộ đảm bảo tiêu chuẩn về phẩm chất năng lực, thực sự là trung tâm đoàn kết, hoạt động có hiệu quả, được đảng viên và quần chúng tín nhiệm.

Những vấn đề tồn tại

Bên cạnh những thành tích đạt được như nêu trên, trong nhiệm kỳ 2017 - 2019 của Chi bộ khoa Phát thanh - Truyền hình còn một số tồn tại về vấn đề nội dung và phương thức sinh hoạt chi bộ có nhiều đột phá, cải tiến thiết thực, sinh động. Việc triển khai thực hiện Nghị quyết đảng cấp trên còn chưa linh hoạt, đôi lúc chưa gắn chặt với việc lãnh đạo chỉ đạo công tác chuyên môn của khoa.

Vai trò của Chi bộ, Chi ủy trong việc xây dựng chiến lược, quy hoạch phát triển khoa và xây dựng đội ngũ cán bộ nghiên cứu - giảng dạy chưa phát huy đúng tầm; chưa thể hiện được đặc thù của chi bộ; mới chú trọng nhiều đến phát triển đảng.Hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo các tổ đảng mặc dù đã được chi bộ quan tâm nhưng việc họp, triển khai công việc chưa đều, chưa phát huy được hết vai trò trách nhiệm của các đảng viên là sinh viên, học viên làm nòng cốt ở các lớp và ngược lại, các tổ đảng cũng chưa thật chủ động trong phản ánh tình hình.

Báo cáo cũng chỉ rõ hạn chế trong việc vài đảng viên chưa thật nỗ lực hết mình trong học tập, nghiên cứu vì vậy mà khi đánh giá chất lượng chi bộ hàng năm, có năm, chi bộ khoa chỉ dừng lại ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

Nguyên nhân của những tồn tại này cũng được báo cáo chỉ rõ, cụ thể do một số áp lực công việc quá lớn, đặc điểm của chi bộ đông, thông tin đa chiều, việc kiểm tra, giám sát còn mang tính hình thức,...

Phương hướng, mục tiêu hoạt động của Chi bộ nhiệm kỳ tới

Trên cơ sở tổng kết các hoạt động nhiệm kỳ 2017 - 2019, căn cứ vào kế hoạch nhiệm vụ đào tạo của Đảng ủy nhà trường; trên cơ sở phát huy những thành tựu, khắc phục các hạn chế trong tổ chức và hoạt động của Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022; dựa trên điều kiện, tình hình hoạt động thực tế và yêu cầu nhiệm vụ lãnh đạo của Chi bộ trong nhiệm kỳ 2017 - 2019, Chi ủy khoa Phát thanh  - Truyền hình đã xây dựng phương hướng cho Công tác Đảng giai đoạn 2020 - 2022.

169157268_anh_3_2.jpg

Khoa Phát thanh – Truyền hình đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

Về lãnh đạo công tác chính trị, tư tưởng: Đẩy mạnh phổ biến, quán triệt kịp thời chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đặc biệt, đẩy mạnh hoạt động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong nội bộ, tập trung tuyên truyền để hoạt động này đi vào chiều sâu, đảm bảo tính thực chất. Lãnh đạo khoa thực hiện hiệu quả hơn các nhiệm vụ chính trị trong toàn Học viện; Đẩy mạnh các hoạt động mới để tăng cường công tác giáo dục chính trị trong cán bộ và sinh viên. Chi bộ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt các quan điểm của Đảng vào nghiên cứu - giảng dạy và học tập của khoa...

Về lãnh đạo việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác tổ chức cán bộ: Lãnh đạo để phát huy hiệu lực, hiệu quả quản lý của Ban Chủ nhiệm khoa, các tổ bộ môn; bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện, thường xuyên giữa Chi bộ với Khoa về các nội dung trọng tâm, đặc biệt công tác chuyên môn, nghiên cứu khoa học và công tác sinh viên thông qua Chi ủy và Ban chủ nhiệm. Lãnh đạo Khoa thực hiện tốt nhiệm vụ năm học và đạt danh hiệu thi đua: đơn vị lao động xuất sắc; Công đoàn đạt danh hiệu: Công đoàn trong sạch, vững mạnh; Đảng viên khối nghiên cứu sinh, cao học, sinh viên:  hoàn thành đúng tiến độ luận án, luận văn và học tập đạt kết quả từ loại khá trở lên...

Về lãnh đạo công tác xây dựng đảng và các đoàn thể quần chúng: Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các Nghị quyết; kịp thời đề ra chủ trương, nhiệm vụ, biện pháp xây dựng Đảng bộ, Chi bộ; chú trọng và làm tốt hơn công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tăng cường sự lãnh đạo của Chi bộ đối với Công đoàn, Liên Chi đoàn khoa thông qua cơ chế lãnh đạo, phối hợp hoạt động nhằm nêu cao vai trò của mỗi tổ chức và tăng cường sức mạnh của toàn đơn vị...

Đại hội Đảng bộ Khoa Phát thanh – Truyền hình nhiệm kỳ 2020 – 2022 là Đại hội của đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới. Tiếp nối truyền thông hơn 40 năm xây dựng của Khoa, với tinh thần cao, toàn thể cán bộ Đảng viên là giảng viên, sinh viên quyết tâm xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Các thế hệ thầy trò của Khoa luôn tự hào và khẳng định vị trí, uy tín của mình trong sự phát triển của Học viện Báo chí và Tuyên Truyền và của giáo dục đại học Việt Nam.

 Phan Cúc
 
 
 
 
 
 

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Đoàn giảng viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền thực tế tại cơ quan báo chí, xuất bản Thanh Hoá

Đoàn giảng viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền thực tế tại cơ quan báo chí, xuất bản Thanh Hoá

Tin nổi bật1 tuần trước

(Sóng trẻ) - Hoạt động diễn ra vào ngày 6/6, nhằm tăng cường gắn kết lý luận với thực tiễn, nâng cao chất lượng đào tạo ngành báo chí - truyền thông tại các đơn vị.

Xúc động hàng nghìn người dân nối dài vào viếng Lăng Bác

Xúc động hàng nghìn người dân nối dài vào viếng Lăng Bác

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 19/5, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), đồng bào khắp mọi miền Tổ quốc đều hướng về Lăng Bác dịp kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1980 - 19/5/2024). Trong tim mỗi người dân đều mang một cảm xúc bồi hồi khó tả.

Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII hoàn thành toàn bộ nội dung đã đề ra

Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII hoàn thành toàn bộ nội dung đã đề ra

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sau ba ngày (16-18/5) làm việc khẩn trương, nghiêm túc, đầy tinh thần trách nhiệm, Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII bế mạc ngày 18/5, hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN